073 751 40 47

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Magnesiumcentrum ‘s-Hertogenbosch®


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Magnesium Centrum ‘s-Hertogenbosch:
Magnesium Centrum ’s-Hertogenbosch b.v. gevestigd te , ingeschreven bij de
KvK onder nummer , hierna Magnesium Centrum ‘s-Hertogenbosch.

b. Magnesium Centrum Nederland:
Magnesium Centrum Nederland b.v. gevestigd te , ingeschreven bij de KvK onder
nummer , hierna Magnesium Centrum Nederland.

c. Geregistreerd Behandelaar Magnesium Centrum®:
een eenmanszaak met een geldige licentieovereenkomst met Magnesiumcentrum
Nederland.

d. Cliënt: de contractpartij van opdrachtnemer.

e. De assistenten: alle aan opdrachtnemer op basis van overeenkomst verbonden
natuurlijke en rechtspersonen.

f. Kosten:
1. Honorarium: de financiële vergoeding (op basis van verrichtingen of anderszins) – exclusief
kosten aan derden en kantoorkosten die opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht
met de cliënt is overeengekomen.
2. Kosten derden: de kosten die opdrachtnemer in het belang van de uitvoering van de
opdracht maakt.
3. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van
kantoorfaciliteiten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, tenzij voorafgaande aan de
totstandkoming van een opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 3 Opdracht

a. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door opdrachtnemer is aanvaard.

b. Iedere opdracht aan opdrachtnemer verleend, houdt in dat cliënt verlangt dat de opdracht
wordt uitgevoerd door een Geregistreerd Behandelaar Magnesium Centrum®.

 

Artikel 4 Declaratie

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt honorarium, vermeerderd met kosten aan
derden en kantoorkosten verschuldigd.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen vooraf in rekening worden gebracht en, indien de
uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand, tussentijds
in rekening worden gebracht.

c. Opdrachtnemer is gerechtigd vorderingen op cliënt ter incasso over te dragen op een
factormaatschappij.

 

Artikel 5 Betaling

a. Betaling van declaraties van opdrachtnemer dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum.
Bij overschrijding van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is een
vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

b. Alleen betaling door overmaking op een ten name van opdrachtnemer gestelde bank- of
girorekening dan wel een andere door opdrachtnemer opgegeven rekening leidt tot kwijting
van de cliënt.

c. Indien opdrachtnemer invorderingsmaatregelen tegen de cliënt treft die in verzuim is, komen
de kosten, vallende op die invordering zijnde 15% van het openstaande saldo met een
minimum van € 37,- ten laste van cliënt.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de
aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer in het desbetreffende geval aanspraak
geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

b. De in artikel 6 sub a omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove
schuld van opdrachtnemer.

c. Bij het inschakelen van derden zal opdrachtnemer steeds de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. De assistenten noch opdrachtnemer zijn echter voor eventuele tekortkomingen van
deze derden aansprakelijk.

 

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld op 29 oktober 2011.Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...